Южный федеральный университет

Path Planning for Vehicles Operating in Uncertain 2D Environments

Pshikhopov, V.Kh. (Ed.), Beloglazov D., Finaev V., Guzik V., Kosenko E.,  Krukhmalev V., Medvedev M., Pereverzev V., Pyavchenko A., Saprykin R., Shapovalov I., Soloviev V. (2017). Elsevier, Butterworth-Heinemann, 312p,  ISBN: 9780128123058.